REGULAMIN APARTAMENTU

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Minimalna długość pobytu to 5 dób.
 2. Doba wynajęcia apartamentu trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
  1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00
  2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości
  3. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu właściciel ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji
  4. Zakaz wynoszenia ręczników poza teren apartamentu np. plaża, ogród itp
 3. Pierwszego dnia pobytu gość powinien określić czas pobytu i uregulować należność z góry za cały okres.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przez gościa powinno zostać zgłoszone do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu i będzie uwzględnione w miarę możliwości.
 5. Przy rezerwacji apartamentu obowiązuje zadatek w wysokości 10 % od całej kwoty.
 6. Goście podlegają obowiązkowi meldunku, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, jeśli:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce go okazać
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  4. odmawia opłaty za pobyt
  5. podczas poprzedniego pobytu, rażąco naruszył regulamin
 8. Gość za zgodą Właściciela może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 9. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie. .Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 10. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania właściciel pobiera od klienta kaucję w wysokości 1000 zł. Kaucja podlega zwolnieniu w dniu wyjazdu po odbiorze lokalu przez właściciela, po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 11. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w apartamencie, na terenie posesji oraz za niewłaściwe korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego (rower wodny, kajak, rower) który jest do jego dyspozycji.
 12. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt do apartamentu.
 14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu, za zgubienie kluczy lub karty ponosi koszty dorobienia nowych kluczy bądź karty.
 15. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.